ประชุมยกผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET
 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ได้มีการประชุมหารือกันของโรงเรียนในเครือข่ายตำบลวังใหม่ เกี่ยวกับการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการของโรงเรียน ในเขตตำบลวังใหม่ คือ  โรงเรียนบ้านวังใหม่ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม โรงเรียนไพรจิตรวิทยา โรงเรียนบ้านวังสำลี โรงเรียนวังศรีทอง โรงเรียนบ้านซับเกษม และโรงเรียนบ้านไทรทอง

โดยได้รับความความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ โดยการนำของท่านนายกฯ สุณี รักซ้อน รองนายกฯ อิษเรศ กุลวงศ์ เลขานายกฯ สุภิญญา รักซ้อน ในการจัดติวพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของตำบลวังใหม่ทั้งหมดทุกโรงเรียนเพื่อให้มีความพร้อมและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นสำหรับการสอบ O-NET ในปีนี้ด้วย

 
   
   
   
   
   
   
   
   
       
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com